Berlitz Srbija - Instagram Berlitz Srbija - LinkedIn Berlitz Srbija - YouTube Berlitz Srbija - Twitter Berlitz Srbija - Facebook
Kurs stranih jezika u Beograd - Berlitz

Viši srednji nivo engleskog jezika

Nivo 5

Korisnici mogu, do određenog nivoa, započeti, održavati i zaključiti većinu komunikativnih zadataka za lične i poslovne potrebe. Mogu obaviti razgovore koristeći čitav niz strategija primerenih različitim okolnostima i temama, mogu pripremiti povezan govor na jednostavne teme, postaviti i odgovoriti na predvidiva pitanja sa radnog mesta. Mogu opisati i davati uputstva za radne postupke, ugodno se osećaju u uobičajenim društvenim i profesionalnim situacijama, učestvovati u diskusijama i sastancima, davati dodatna objašnjenja ili izražavati vlastito mišljenja o nekom projektu. Mogu raspravljati o kvalitetu proizvoda ili usluga, kao i izraziti hipoteze i njihove posedice. Razumeju i mogu koristiti sve osovne rečenične strukture, čak i neke složenije, uz odgovarajuće glagolske konstrukcije.

Na ovom niovu korisnici mogu razumeti i koristiti 3000 ili više reči pojmova i neke složenije rečenične strukture.

Ovo može biti odgovarajući nivo za one čiji posao od njih zahteva mnogobrojne kontakte sa inostranim kolegama, klijentima ili osobama na položaju sličnom njihovim, u aktivnostima koje nisu uvek rutinske, poput rešavanja pritužbi klijenata, ili komotnijeg učestvovanja u poslovnim sastancima i diskusijama.

 

Nivo 6

Na višem srednjem nivou korisnici su usvojili osnove jezka. Mogu kompetentno i sa sigurnošću komunicirati u mnogim profesionalnim i ličnim kontaktima, čak mogu pronaći različite načine formulisanja onog što žele izraziti. Uspevaju adekvatno zadovoljiti čak i društveno ili leksično zahtevne situacije - bilo tražeći ponavljanje ili koristeći se rečnikom. Jednostavno mogu učestvovati u razgovorima sa nekoliko izvornih govornika, slediti opštii smisao sastanka i pitati za pojašnjenja kad je to potrebno, nositi se sa zahtevnijim situacija, poput savetovanja sa advokatom, računovođom, ili drugim profesionalcima, raspravljati o projektu ili pak izraziti zahteve, mišljenja ili ideje. Mogu voditi duge telefonske razgovore, pobrinuti se za putničke aranžmane i rešavati neočekivane probleme.

Na ovom nivou korisnici mogu razumeti i koristiti 4000 ili više rečničkih pojmova.

Ovo može biti odgovarajući nivo za one koji će živeti i raditi u inostranstvu uglavnom sa govornicima ciljanog jezika.